Řemesla

30.03.2023

V tomto fondu je poměrně rozsáhle zastoupeno zemědělství, zdokumentováno je pěstování a zpracování lnu, včetně tkalcovských stavů. Dále je to koželužství, kovolitectví a obchod. Rozsáhlý je soubor cechovních a spolkových truhlic, ferulí, zastoupeny jsou i cechovní a spolkové prapory. Nezůstala opomenuta produkce a výrobky továren a podniků z počátku 20. století.

Nechybí ani soubor vývěsních štítů, zhruba desítka se jich do muzejních sbírek dostala v roce 1928. Především se jedná o poutače místních hostinců, jako byl U Zlatého lva, U Černého orla či U Bílého koníčka.