Knihovna

Knihovna muzea shromažďuje, eviduje, zpracovává a zpřístupňuje:

 1. literární dokumenty sbírkové i nesbírkové povahy;
 2. dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu;
 3. dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea;
 4. dokumenty pro potřebu odborné i široké veřejnosti.

Knihovna je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejná, přístupná každému, kdo je ochoten se řídit knihovním řádem.

K dispozici je nejen literatura týkající se regionu, ale čtenáři zde naleznou také tituly z oboru historie, umění, numismatiky, náboženství, pozemních komunikací, etnografie, politiky či vlastivědy.

Knihovna má zpracováno a zaevidováno zhruba pět set kusů starých tisků (tímto termínem jsou označovány knihy vytištěné v letech 1501-1800) a dalších publikací z devatenáctého a počátku dvacátého století. Většina těchto starých titulů jsou knihy duchovního obsahu (bible, sbírky kázání, modlitební knihy), vedle toho se zde objevuje i beletrie, lékařské knihy a cestopisy. K nejstarším exemplářům patří Bible Severýnova z roku 1529 či Historie církevní z roku 1594 z tiskárny Daniela Adama z Veleslavína.

Zhruba devatenáct set titulů je umístěno v konzervačním fondu, kde jsou knihy evidovány jako sbírkové předměty. Do fondu jsou zařazeny tituly, které se vážou k oblasti Velkomeziříčska. Patří sem rovněž knihy, které byly ve městě vydané nebo jejichž autoři z tohoto regionu pocházejí. Příkladem mohou být Šaškovy tisky nebo dílo Jakuba Demla.

Muzeum rovněž odebírá několik periodik, jako je Časopis Matice moravské, Český časopis historický, Numismatické listy, Vlastivědný věstník moravský, Český lid, Velkomeziříčsko nebo Vysočina.

V knihovně se archivují výtisky Velkomeziříčska již od roku 1919, kulturní zpravodaje, Časopis Matice moravské od roku 1872, Filozofický časopis, Lumír či Květy z devatenáctého a počátku dvacátého století. Podrobnější seznam zde.

Některé knihy je možné vypůjčit si pouze prezenčně, jiné si mohou čtenáři odnést s sebou domů.


Návštěvníci knihovny mohou čerpat informace z knih a časopisů především z oborů:

 • historie, dějiny
 • archeologie, numismatika
 • národopis, vlastivěda, etnologie
 • filozofie, muzeologie, politika, náboženství
 • umění
 • dálnice, pozemní komunikace
 • geologie, přírodověda, zemědělství

V současnosti knihovna odebírá tato periodika:

Časopisy:

 • Časopis Matice moravské
 • Časopis Moravského muzea
 • Český lid
 • Český časopis historický
 • Jižní Morava
 • Muzejní a vlastivědná práce
 • Numismatické listy
 • Silniční obzor
 • Vlastivědný věstník moravský
 • Zprávy památkové péče
 • Beton

Noviny:

 • Velkomeziříčsko
 • Vysočina
 • Medřičské listy

Sborníky:

 • Vlastivědný sborník Vysočiny
 • Západní Morava

V knihovně také najdete například:

 • Velkomeziříčsko od r. 1919
 • Kulturní zpravodaje města
 • Časopis národního muzea
 • Časopis Matice moravské od r. 1872
 • Český lid
 • Geologický průzkum
 • Filosofický časopis
 • Listy filologické
 • Květy
 • Ochrana přírody
 • Lumír
 • Vesmír
 • Lidé a země
 • Český časopis historický

Kontakt:

Dana Cejnková
cejnkova@muzeumvm.cz
Tel.: 566 522 206